درباره آتیس

  مهندسین مشاور آژند پنام در سال 1386 به شماره ثبت 318739 در اداره ثبت شرکتهای تهران با مدیر عاملی مهندس امیر درویش نژاد به ثبت رسید در طول فعالیت حرفه ای این مهندسین مشاور که بصورت طراحی، اجرا، نظارت عالیه، فاز یک و دو در سطح پروژه های داخلی و خارجی، همواره سعی در ماندگاری طرحها و نام آژند پنام بوده است که این ماندگاری در گرو همکاری و هم دلی یارانی است که طرحهایشان قبل از کاغذ بر دلهایشان نقش بر می بندد و شاید به همین دلیل است که تجلی کالبدی آن هم به دل می نشیند.

 

       آقای مهندس امیر درویش نژاد / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                           
       متولد سال 1354 / ارومیه                                                                                                                                                                                                                                                                     
       کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران / دانشکده پردیس                                                                                                                                                                                                                         
       اصفهان دوره تحصیلی سال 1373 الی 1380                                                                                                                                                                                                                                              
       بعد از اتمام تحصیلات افتخار همکاری با نمایندگی دفتر معماری                                                                                                                                                                                                                           
       فرانک لوید رایت در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                       
       تاسیس شرکت مهندسین مشاور آژند پنام در سال 1386 در تهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  • ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی و اداری این شرکت مشتمل بر دو گروه عمده فعالیت های فنی - اجرایی و پشتیبانی می باشد که بخش فنی - اجرایی به سه گروه برنامه ریزی معماری، طراحی معماری و ساخت با مدیریت و راهبری مدیران اصلی شرکت به فعالیت خود می پردازد و معاونت پشتیبانی که ناظر بر اداره صحیح فعالیت ها و امور جاری داخلی شرکت می باشد شامل قسمت های اداری، مالی-حسابداری و پشتیبانی فنی شرکت می باشد که به طور مستقل و زیر نظر مدیر عامل شرکت به انجام وظیفه میپردازد.

 

  • دامنه خدمات مهندسی

افق توسعه های این شرکت طبق الگوی زیر بنا گردیده است؛ که مبتنی بر ارائه کلیه خدمات مهندسی از صفر تا پایان اجرای پروژه می باشد .

• ماحصل فعالیت های حرفه ای ایشان تاکنون بیش از صد پروژه در داخل و خارج از کشور در زمینه های مختلف مسکونی (ویلایی و مجتمع)، اداری، تجاری، بهداشتی درمانی، رفاهی - اقامتی، فرهنگی، ورزشی، فرودگاهی و شهرسازی در فازهای مختلف طراحی، نظارت و اجرا بوده است.